Zápis do 1. ročníku

Informace k zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022


1. Povinnost zápisu

Zápis se týká dětí narozených od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015.


2. Termín pro podání žádosti

Termín pro podání žádostí je stanoven od 12. dubna 2021 do 23. dubna 2021 včetně.


3. Způsob podání žádosti

Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

 • do datové schránky školy:  bbqmffk
 • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce na email školy:  
  zsmsmerovice@seznam.cz (případně lze dodatečně osobně podepsat)
 • poštou na adresu:  ZŠ Měrovice nad Hanou, Měrovice nad Hanou 28, 75201 Kojetín)
 • osobním podáním ve škole v pondělí 12. a 19. dubna v době od 8.00 do 12.00 hodin, případně do schránky na budově školy

a to v uvedeném termínu od 12. do 23. dubna 2021.


4. Přidělení registračního čísla

Zákonný zástupce dítěte obdrží na základě podané žádosti registrační číslo dítěte.


5. Vydání rozhodnutí o přijetí dítěte

Rozhodnutí o přijetí oznámí ředitelka školy zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem na dveřích budovy školy a na webových stránkách školy nejpozději do 30. 4. 2021.

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za oznámená. Rozhodnutí o přijetí nebudou zákonným zástupcům zasílána. Na žádost zákonného zástupce je možné vystavit stejnopis rozhodnutí o přijetí.


6. Setkání se zapsanými dětmi

Pokud nám to umožní epidemická situace, uskuteční se pro zapsané dodatečné setkání ve škole, kde se děti seznámí s paní učitelkou, navštíví svou budoucí třídu a vyzkouší si, jaké to bude, až budou chodit do školy.

Rodiče zároveň obdrží všechny potřebné informace k nástupu dětí do školy.


7. Odklad PŠD

Rodiče mají právo požádat o odklad povinné školní docházky dítěte.

Žádost o odklad musí být ve škole podána v době zápisu, nejpozději do 23. 4. 2021, a musí být následně doložena:
1) doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)
2) doporučením odborného lékaře nebo klinického psychologa


8. Předčasný nástup

O přijetí do 1. ročníku je možné požádat o jeden rok dříve, a to za předpokladu splnění podmínek:

1. děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2015 doloží doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC),
2. děti narozené od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016 doloží současně i doporučení odborného lékaře.


9. Kritéria pro přijetí do 1. ročníku

Věk dítěte – základní podmínka přijetí dítěte
Přednostní přijetí : trvalý pobyt v obci
                               dítě s odkladem školní docházky v předchozím školním roce


Co musí rodič udělat?

 1. Vytisknout (nebo vyzvednout si ve škole) formulář žádosti o přijetí nebo žádosti o odklad povinné školní docházky.
 2. Vyplnit příslušný formulář.
 3. K žádosti přiložit kopii rodného listu dítěte (lze dodatečně zajistit přímo ve škole).
 4. Vyplněnou a podepsanou žádost doručit v termínu od 12. do 23. dubna 2021 zvoleným způsobem do školy.

Žádost o přijetí a zápisní list ke stažení

Dokumenty k přijetí či odkladu školní docházky naleznete na konci této stránky mezi přiloženými soubory.


Co nabízíme žákům naší základní školy

 • přátelský tým pedagogů, jejichž cílem je dítě, které do školy chodí rádo a s úsměvem, a kteří se snaží také o partnerskou spolupráci s rodiči našich žáků
 • maximální podpora dětí při distanční výuce (zajištění výukové techniky, internetového připojení, tisk pracovních listů – rodiče nemusí zajišťovat sami, individuální konzultace)
 • příjemné prostředí určené k výuce i k trávení volného času
 • dle zájmu a potřeb rodičů ranní a odpolední školní družina a zájmové kroužky
 • školní knihovna – společná i individuální četba
 • projektová výuka (Týden ekologie, Týden zdraví, Týden bezpečí, podpora čtenářství..)
 • dopravní a ekologická výchova
 • plavání (3. – 5. roč.), náklady na plavání hradí škola
 • internet pro žáky k přípravě do výuky
 • příprava na přijímací zkoušky na gymnázium
 • zapojení do soutěží a olympiád
 • škola v přírodě ve škole
 • tematické školní výlety a exkurze
 • návštěvy kulturních a divadelních představení
 • pobyt dětí na školním hřišti v průběhu přestávek
 • školní bufet – mléčné svačinky, nápoje, doplňkový sortiment pro výuku
 • výtvarné dílny pro děti a rodiče
 • projekty Ovoce do škol, Mléko do škol  a další
 • projekt Zdravé zuby

Pokud Vás zajímá naše škola, budeme rádi, když se nám ozvete v případě jakýchkoliv nejasností a potřeb.


Mgr. Dita Červenková, ředitelka školy
tel. 581 767 504
zsmsmerovice@seznam.cz


Přiložené soubory

Zápisní list PDF dokument 134.04 kB
Žádost o odklad školní docházky PDF dokument 98.52 kB