Zápis do MŠ

Milí rodiče, zákonní zástupci dětí,

jsme rádi, že máte zájem o vzdělávání v naší mateřské škole.

 

PŘEČTĚTE SI PROSÍM POZORNĚ NÍŽE UVEDENÉ INFORMACE:

  • Zápis do mateřské školy proběhne dne 7. 5. 2024 (úterý), od 8:00 - 12:00, od 14:00 - 16:00 hodin
  • V termínu 29.4. - 3. 5. si vyzvedněte předem žádost o přijetí do mateřské školy (v době provozu MŠ) z důvodu nutnosti potvrzení u dětské lékařky. Žádost lze také vytisknout z odkazu níže.
  • Podmínkou přijetí dítěte do MŠ podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
  • Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.
  • Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. 2024 pěti let.

Kritéria pro stanovení pořadí přijetí dětí do MŠ

Pro případ, že počet žádostí o přijetí převýší počet volných míst, stanovuje ředitelka školy tato kritéria:

Kritérium

Bodové ohodnocení

1. Poslední rok před zahájením povinné školní docházky

6

2. Trvalý pobyt v příslušném školském obvodu

(obec Měrovice n. H.)

4

3. Dítě zaměstnance školy              4

4. Věk dítěte

4 roky věku dovršené k 31. 8. 2023

3

3 roky věku dovršené k 31. 8. 2023

1

5. Individuální situace dítěte

MŠ nebo ZŠ navštěvuje sourozenec dítěte

1

V případě převýšení počtu žádostí budou každému žadateli (dítěti) přiděleny body za splněná kritéria.

Podle počtu přidělených bodů bude stanoveno pořadí žadatelů. Žadatelé se shodným počtem přidělených bodů budou dále řazeni podle data narození (od nejstaršího po nejmladší).

 

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte

O přijetí dítěte do mateřské školy k 1. 9. daného roku rozhodne do 1 měsíce od zápisu ředitelka školy dle výše uvedených kritérií.

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod registračním číslem na veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy po dobu 15 dnů. Tímto se považují za oznámená.

Rozhodnutí, kterým se nevyhovuje se vydává ve správním řízení.

 

 


Přiložené soubory

zadost-o-prijeti-k-pv-2024.pdf PDF dokument 330.41 kB