• O nás
 • Aktuálně
 • Základní škola
 • Mateřská škola
 • Akce školy
 • Dokumenty
 • Kontakt
 • Český jazyk 3. ročník

  Klikni na červený nadpis a otevři si cvičení pro 3. ročník

  ČTENÍ:

  denně čtení textu v čítance, alespoň jednu stránku

  MLUVNICE:

  ONLINE CVIČENÍ 1

  Vyjmenovaná slova – cvičení 1

  Vyjmenovaná slova - vybrat „vyjmenovaná slova: mix (obtížnost lehká, střední); v případě potřeby lze vybrat a procvičovat konkrétní vyjmenovaná slova (B, L, M…). Vždy je třeba zaškrtnout pole s vysvětlivkami.

  https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-vyjmenovana-slova-mix-1-uroven/2211

  https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-vyjmenovana-slova-mix-2-uroven/7980

  Vyjmenovaná slova – cvičení 2

  https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_cj1.php

  Odkazy k procvičování:

  03. Vyjmenovaná slova

  - PROCVIČUJTE JEDNOTLIVĚ

  Vyjmenovaná slova – cvičení 3

  Vyjmenovaná slova B,L,M,P,S,V,Z – procvičování

  Vyjmenovaná slova – rozhodni ANO/NE

  Slova s předponou vy/vý

  Vyjmenovaná slova – zábavné procvičování

  Vyjmenovaná slova mix; závod s roboty

  Vyjmenovaná slova mix; Střílečka

  ONLINE CVIČENÍ 2

  Podstatná jména

  Můžeme si na ně ukázat slovy ten, ta, to

  Příklad: Vrabec seděl na plotě a díval se do zahrady.

  Podstatná jména: Vrabec– řekneme si TEN vrabec; plotě– řekneme si TEN plot; zahrady– řekneme si TA zahrada.

  Online procvičování – podstatná jména

  Určování podstatných jmen - lehká obtížnost

  Určování podstatných jmen - střední obtížnost

  Přídavná jména

  Vyjadřují vlastnosti osob, zvířat, věcí

  Odpovídají na otázky: jaký? (jaká, jaké…), který? (která, které…), čí?

  Příklad: Dědeček si půjčil tátův černý oblek na zítřejší představení.

  Přídavná jména: tátův – řekneme si „ČÍ OBLEK? tátův

     černý – řekneme si „JAKÝ OBLEK? černý

     zítřejší – řekneme si „JAKÉ PŘEDSTAVENÍ? zítřejší

  Online procvičování – přídavná jména

  Určování přídavných jmen- lehká obtížnost

  Určování přídavných jmen- střední obtížnost

  ONLINE CVIČENÍ 3

  Podstatná jména

  Vyhledávání podstatných jmen(v každém řádku vyhledáš 3 podstatná jména, poté klikneš na „další“

  Pexeso- podstatná jména(budeš hledat dvojice podstatných jmen se stejným významem,

  Příklad: OMYL x   CHYBA

  Přídavná jména

  Vyhledávání přídavných jmen(v každém řádku vyhledáš 3 přídavná jména, poté klikneš na „další“

  Pexeso- přídavná jména(budeš hledat dvojice podstatných jmen opačného významu

  Příklad: HLAVNÍ x VEDLEJŠÍ

  Přídavná jména(1., 3., 4. cvičení)

  Pro chytré hlavy ????

  Přídavná jména- přirovnání

  ONLINE CVIČENÍ 4

  Slovesa

  Poznámka:Slovesa jsou slova, která vyjadřují děj. Říkají, co osoby, zvířata a věci dělají nebo co se s nimi děje.

  Příklad:Tatínek řídí auto.  Včelka opylovává květ. Děti pečou perníčky.

  Určování sloves- lehká obtížnost

  Určování sloves - střední obtížnost

  Slovesa- online cvičení

  Zábavné procvičování- slovesa

  Určování slovních druhů

  Určování slovních druhů(určuješ pouze podstatná jména (1), přídavná jména (2) a slovesa (5). Zbytek slov budou předložky (7), které se budeme teprve učit :-)

  ONLINE CVIČENÍ 5

  Zájmena

  Najdi zájmena

  Doplňování zájmen do písniček

  Najdi zájmena ve větách

  Příslovce

  Příslovce jsou slova, která označují místo, čas a způsob. Odpovídají na otázky: Kde? Kam? (místo), Jak? (způsob) Kdy? (čas).

  Najdi příslovce ve větách

  Najdi příslovce- test

  Určování slovních druhů

  Určování slovních druhů(cvičení 3.-8.; v 7. a 8. cvičení se vyskytují spojky, které jsme se zatím neučili, nejprve doplň první dva slovní druhy a zbylá slova budou spojky)

  ONLINE CVIČENÍ 6

  Předložky

  Předložky jsou slova, která ve větě stojí před podstatnými jmény, přídavnými jmény, zájmeny či číslovkami.

  Příklady předložek:za, do, s, ke, v, od…

  Najdi předložku

  Test- hledání předložek ve větě

  Spojky

  Spojky jsou slova, která spojují jiná slova (Petr a Anička) nebo věty (Petr se učil a Anička kreslila.)

  Spojky (1., 3., a 4. cvičení)

  Určování slovních druhů

  Slovní druhy

  Slovní druhy

  Slovní druhy

  ONLINE CVIČENÍ 7

  Částice

  Částice jsou slova, která stojí nejčastěji n začátku věty, uvozují ji.

  Příklady částic:ať, kéž, nechť, což, ano, ne…)

  Co to jsou částice

  Test- částice

  Citoslovce

  Citoslovce jsou slova, která vyjadřují zvuky, hlasy, city, nálady.

  Příklady: Vrrr!, Skříp, Haló!, Vrkú!, Crrr!, Au!, Bum!

  Co to jsou citoslovce

  Test- citoslovce

  ONLINE CVIČENÍ 8

  Podstatná jména – pády

  Tvary podstatných jmen se mění podle pádů. Říkáme, že se podstatná jména skloňují. Rozlišujeme sedm pádů. Pád zjistíme podle pádové otázky. Vezmi si učebnici na straně 70 a nauč se zpaměti pády a pádové otázky (žlutá tabulka).

  Pádové otázky

  Pády

  Pády - přiřazování

  Rody podstatných jmen

  U podstatných jmen rozlišujeme 3 rodyrod mužský, ženský, střední. Pro určení správného rodu si pomáháme ukazovacími zájmeny TEN, TA, TO (slovo však musí být v jednotném čísle; pokud není, musíš si jej vytvořit, poté až si na něj ukážeš).

  příklad: krávy àTA kráva, rohy àTEN roh, kuřata àTO kuře

  Rod mužský– TEN tatínek, jelen, papír,

  Rod ženský– TA maminka, kráva, růže

  Rod střední– TO batole, kuře, pravítko

  Rod podstatných jmen

  Rody podstatných jmen (až dokončíš cvičení, klikni na tlačítko „další cvičení“)

  Podstatná jména– číslo

  Podstatné jméno může označovat jednu osobu, zvíře, věc. Potom říkáme, že je v čísle jednotném (j. č.) (TEN lékař, TA kočka, TO město).

  Jindy podstatné jméno označuje více osob, zvířat, věcí. Potom říkáme, že je v čísle množném (mn. č.) (TI lékaři, TY kočky, TA města).

  Číslo podstatných jmen