• O nás
 • Aktuálně
 • Základní škola
 • Mateřská škola
 • Akce školy
 • Dokumenty
 • Kontakt
 • GDPR

  Zpracování osobních údajů

  podle Obecného nařízení 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, tzv. GDPR

   

  Správce, Základní škola a Mateřská škola Měrovice nad Hanoujmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o pohybu těchto údajů (dále jako "GDPR").

   

  Kontaktní údaje pověřence na ochranu osobních údajů:

  Radek Srb

  tel:    607 614 843

  mail: srbradek@centrum.cz 

   

  Správce zpracovává osobní údaje dětí, žáků a zaměstnanců. Ve většině případů je to nutné pro splnění právní povinnosti (příslušného právního předpisu). Zpracování osobních údajů je v takovém rozsahu, v jakém to příslušný právní předpis přikazuje.

  Zpracovává-li škola osobní údaje na základě souhlasu, je tento souhlas kdykoliv odvolatelný:

  - zasláním zprávy na e-mailovou adresu:           

  zsmsmerovice@seznam.cz

  - zasláním dopisu na kontaktní osobu školy:

          Mgr. Dita Červenková

          Základní škola a Mateřská škola Měrovice nad Hanou,

          příspěvková organizace  

          Měrovice nad Hanou 28

          752 01 Kojetín

   

  Nařízení GDPR zavádí následující práva subjektu údajů:

  - právo na přístup k osobním údajům, které se o subjektu údajů zpracovávají (čl. 15)

  - právo na opravu v případě vedení nepřesných či neúplných osobních údajů (čl. 16)

  - právo na výmaz („právo být zapomenut“) v případě, že osobní údaje nejsou potřebné pro daný účel nebo byly zpracovávány protiprávně (čl. 17)

  - právo na omezení zpracování, pokud subjekt údajů popírá přesnost údajů, zpracování je protiprávní, správce už údaje nepotřebuje (čl. 18)

  - právo na přenositelnost údajů jinému správci (čl. 20)

  - právo vznést námitku v případě veřejného či oprávněného zájmu (čl. 21)

  - právo podat stížnost u dozorového orgánu – Úřadu pro ochranu osobních údajů – pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno nařízení (čl. 77).